DIH 2.0 & DIH 2.0 Päijät-Häme -HANKKEIDEN TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 07.03.2023

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

DIH 2.0 -hankkeissa LAB-ammattikorkeakoulu yhdessä LUT-yliopiston kanssa on rakentamassa
paikallista digitaalista innovaatiokeskittymää Päijät-Hämeeseen sekä Etelä-Karjalaan.
Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen molempien korkeakoulujen tarjoamat digitaalisten
teknologioiden kokeiluekosysteemit sekä soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen pk-yritysten
tarpeisiin. Keskittymä rakentuu vahvasti olemassa olevien opiskelija- ja yritysverkostojen kylkeen
tarjoten aitoon vuorovaikutukseen perustuvan yhteiskehittämisen ekosysteemin. Hankkeet
kartoittavat paikallisen yrityskentän tarpeet nojautuen olemassa olevaan kokemukseen ja
osaamiseen rakentaen matalalla kynnyksellä lähestyttävän kokonaisuuden, jonka avulla pkyritykset pääsevät skaalaamaan liiketoimintaansa digitalisaation avulla.

Hankkeiden toimintaan osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään yhteydenpitoon
innovaatiokeskittymän kehittämiseen. Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää
hankkeen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja
opetukseen. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen ja valmennusohjelman vaikuttavuuden
arvioinnissa.

Henkilötietoja käytetään myös hankkeita koskevaan viestintään. Hankkeiden toiminnasta, kuten
esimerkiksi sen järjestämistä työpajoista, viestitään hankkeen kohderyhmälle, jotka ovat antaneet
yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää
tehdään sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa.


Mitä tietoja keräämme?

Keräämme ja tallennamme tapahtumien järjestämisen, hankkeen viestinnän ja
yhteydenottopyyntöihin vastaamisen sekä asiantuntijapalveluiden järjestämisen kannalta
oleellisia tietoja. Näitä tietoja ovat nimi, sähköposti, organisaatio ja/tai mahdollinen muu
hankkeen kannalta oleellinen tieto. Hankkeen tilaisuuksien videoinnista ja tallentamisesta
ilmoitetaan kyseisen tapahtuman kohdalla ilmoittautuessa. Valokuvien ja videoaineiston, joista
henkilö on tunnistettavissa, keräämiseen ja tallentamiseen hankkeen toimintaan liittyen
pyydetään henkilöltä erikseen suostumus.

Millä perusteella keräämme tietoja?

Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme?

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistä, kuten
julkisilta www-sivustoilta.

Kenelle tietoja siirretään?

Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta projektin ulkopuolisille tahoille. Tietoja
voidaan kuitenkin siirtää rekisterinpitäjältä ulkopuoliselle henkilötietojen käsittelijälle
esimerkiksi tapahtumailmoittautumisten ja palautekyselyjen yhteydessä (Lyyti, Webropol,
Google Forms). Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta rahoittajalle, mutta heillä on pyydettäessä oikeus
saada nimilistat esimerkiksi tapahtuman osallistujista

Minne tietoja siirretään?

Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Google Drivessa säilytettävät henkilötiedot siirtyvät todennäköisesti Euroopan talousalueen
ulkopuolelle (palveluntarjoajan palvelin sijaitsee EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolella).

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun ja pääsy tietoihin on vain
hankehenkilökunnalla.
Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen
ammattikorkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tietoihin on vain
hankehenkilökunnalla. Fyysisesti kerätyt tiedot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun
Lappeenrannan kampuksella lukitussa kaapissa, johon pääsy on ainoastaan
projektipäälliköllä.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

Aineistoa säilytetään projektin keston ajan 30.3.2024 asti, jonka jälkeen se arkistoidaan
korkeakoulun arkistointiperiaatteiden mukaisesti. Muuta kuin henkilötietoja sisältävää aineistoa
voidaan säilyttää ja käyttää henkilön suostumukseen perustuen hankkeen päättymisen jälkeen
mahdollisiin tutkimus-, kehittämisja opetustarkoituksiin (pääosin aineistoa, joka ei sisällä
henkilötietoja).

Millaista päätöksentekoa?

Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Rekisterin tiedot

DIH 2.0 sekä DIH 2.0 Päijät-Häme hankkeiden rekisteri
Hankkeiden kesto: 1.3.2023–28.2.2024

Rekisterinpitäjä

LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
helpdesk@lut.fi

Yhteyshenkilön tiedot

Jarkko Kääriäinen, LAB-ammattikorkeakoulu
Yliopistonkatu 39, Lappeenranta
+358 50 400 7532
jarkko.kaariainen@lab.fi

Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako

Etelä-Karjalassa toteutettava DIH 2.0 LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteishanke. LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinoi hanketta. Molempia hankkeen toteuttajia koskevat kuitenkin samat oikeudet ja velvollisuudet.
DIH 2.0 hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto, Etelä-Karjalan liitto elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen myöntämällä rahoituksella.

DIH 2.0 Päijät-Häme -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto, Uudenmaan liitto, elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä rahoituksella.

Hankkeen vastuullinen johtaja

Ulla Kotonen, TKI-päällikkö LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland
+358 44 708 5234
ulla.kotonen@lab.fi


Hankkeen suorittajat

Projektipäällikkö, projektikoordinaattori, asiantuntijat ja mahdollisesti hankkeen toteutukseen
osallistuvat harjoittelijat sekä opiskelijat.

LABin tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi